Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

Pasientsikkerhetskampanjen  "I trygge hender" jobber for å øke pasientsikkerheten, og tilbyr tiltakspakker, metoder og verktøy for å redusere pasientskader. 

Kampanjen har utviklet en tiltakspakke for samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. Tiltakspakken er utviklet til bruk for hjemmetjenesten og fastleger hvor målgruppen er pasienter med vedtak om legemiddeladministrering i hjemmetjenesten. Formålet er å forebygge  og avdekke legemiddelrelaterte skader som følge av feil i pasientens legemiddelliste og/eller mangelfull oppfølging av pasienten når det gjelder faglige observasjoner, vurderinger og nødvendige tiltak relatert til virkning og bivirkning av legemidler.

Pilotprosjekt

Haugesund kommune ønsker å bedre samarbeidet mellom pasient, hjemmetjenesten, fastlege og farmasøyt for å sikre samstemming og riktig legemiddelbruk for pasientene. Med bakgrunn i dette gjennomfører Haraldsvang hjemmetjenester et pilotprosjekt for å prøve ut tiltakspakken fra februar-september 2013, for videre å implementere tiltakspakken i alle hjemmetjenessoner i kommunen. I prosjektperioden er det valgt ut 20 pasienter som målgruppe. Pasientene i målgruppen har vedtak på tjenester minst fem dager i uken, er over 60 år, klare og orienterte og bruker minst 6 legemidler. 11 fastleger er involvert i målgruppen.

For å gjennomføre prosjektet er det opprettet en prosjektgruppe bestående av fagansvarlig sykepleier Laila A. Larsen, Inger Lise Munoz og Lise Marie Lie, begge sykepleiere ansatt i hjemmetjenesten, Catrine Hauge, farmasøyt Apotek 1 Markedet Haugesund og Anne Kristine Ådland, Bjørgene USHT.

Prosjektgruppen har ansvar for å gjennomføre tiltakspakken:

  • Avdekke behov for samstemming og dokumentere samstemming av legemiddelliste mellom pasient, fastlege og hjemmetjenesten
  • Avdekke behov for strukturert tverrfaglig legemiddelgjennomgang (LMG) og dokumentere gjennomført tverrfaglig LMG for aktuelle pasienter i målgruppen
  • Kartlegge andel legemidler der indikasjon er oppført bak forskrivning.

Gruppen har også ansvar for å utarbeide interne prosedyrer i avdelingen som skal bidra til å sikre gode rutiner for samstemming og riktig legemiddelbruk.

Bjørgene USHT er måleansvarlig i prosjektperioden. Målingene skal evalueres med utgangspunkt i hvilken grad tiltakspakken er implementert i forhold til målgruppen.

Her kan du lese mer om den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen: http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no