Rett legemiddelbruk i sykehjem

 

I pilotprosjektet, som skal være ferdig i løpet av oktober 2012, vil til sammen 15 pasienter ved Bjørgene og Udland få en tverrfaglig gjennomgang av legemidlene de står på. Vi samarbeider med tilsynslegene ved sykehjemmene og har vært heldige å knytte til oss klinisk farmasøyt Nina Carstens og geriater Annika K. Ekstam i prosjektperioden. I prosjektet deltar for øvrig fagansvarlige sykepleiere Monica Myklebust og Eli Myklebust og avdelingssykepleierne Kjersti Høyland og Mariann H. Aasland.
I etterkant av prosjektet vi det bli utarbeidet en plan for videre spredning av legemiddelgjennomgang på øvrige avdelinger som er interessert i dette.

Feilmedisinering fører årlig til unødvendige lidelser for mange pasienter. Helsetilsynet har funnet store mangler ved rutiner for legemiddelgjennomgang av pasienter i sykehjem (7/2010.)

Andre undersøkelser har funnet legemiddelrelaterte problemer hos opptil 80 prosent av pasientene i både sykehjem og sykehus. Minst én av ti sykehusinnleggelser av eldre på medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler.

Eldre (over 65 år) står for nesten halvparten av den totale legemiddelbruken, til tross for at de bare utgjør femten prosent av befolkningen.Risiko for feilmedisinering øker i takt med antall legemidler.

Avvik i legemiddelbehandling kan bestå av feil i oversikten over pasientens medisiner, svikt i kommunikasjon mellom behandlere, og manglende oppfølging av helsetjenesten.

Dette kan føre til at pasientene får feil type legemiddel, for få, for mange eller feil dose, eller kombinasjoner av legemidler som fører til skade.

Målsetting med innsatsområdet

Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har valgt riktig legemiddelbruk i sykehjem som et av innsatsområdene som skal iverksettes i kampanjen.
Tiltakene skal optimalisere legemiddelbehandlingen av alle langtidspasienter på sykehjem og redusere pasientskade.

På lengre sikt er det et mål at det etableres en nasjonal veileder for legemiddelgjennomgang. Arbeidet med å utvikle en slik veileder foregår i regi av Helsedirektoratet.
Les mer om valg av innsatsområder i kampanjen på denne nettsiden:
www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Les mer om valg av innsatsområder i kampanjen.