Prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune 2011-2012

 

Prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune har hatt som mål å fremme samarbeid, styrke kompetansen innen palliativ omsorg og sikre kontinuitet i oppfølging, behandling og pleie til pasient og pårørende i palliativ fase. 

Høsten 2010 ble det med initiativ fra ressurssykepleiere i praksis, opprettet en arbeidsgruppe på tvers i  pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Målsettingen var å se på kvaliteten innen lindrende behandling og foreslå tiltak. Arbeidsgruppens funn viste behov for å bygge opp og styrke kompetansen på fagområdet palliasjon hos helsepersonell i pleie- og omsorgstjenesten, og fremme samarbeid innen palliativ omsorg for å sikre kontinuitet i oppfølging, behandling og pleie til pasient og pårørende i palliativ fase. Tilbakemeldingen fra arbeidsgruppens dannet grunnlag for videreføring av prosjektet i 2011-2012.

Haugesund kommune fikk i 2011-2012 tilskudd fra Helsedirektoratet til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Prosjektet har vært tilknyttet Helsetorgmodellen og har bygget på det etablerte kompetansenettverket av ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling i kommunen.

Prosjektet har hatt tre delmål:

1.   Opprette ressursgruppe innen lindrende behandling i kommunen som skal bidra til utvikle gode tjenester.

2.   Helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenesten i Haugesund kommune som arbeider med alvorlig syke

      og døende pasienter får økt sin kompetanse innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og

      bruk av relevant kartleggingsverktøy.

3.   Utarbeide og etablere rutiner og retningslinjer i forhold til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

      for å sikre felles plattform, forsvarlig yrkesutøvelse og god samhandling mellom aktørene.

Prosjektgruppen har utarbeidet forslag til mandat for tverrfaglig ressursgruppe i lindrende behandling i kommunen som skal bidra til å utvikle gode tjenester. Ressursgruppen skal bygge på det etablerte kompetansenettverket av ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling og være sammensatt av ressurssykepleier, kreftkoordinator, fastlege/tilsynslege, fysioterapeut, prest og diakon.

Prosjektgruppen har også utarbeidet forslag til organisatorisk modell for ressurssykepleierfunksjonen i Haugesund kommune. Hensikten med modellen er å styrke og synliggjøre ressurssykepleierens rolle slik at ressurssykepleier får utøve sin funksjon i tråd med funksjonsbeskrivelse samt at ressurssykepleierens kunnskap og kompetanse blir benyttet på en mer økonomisk og konstruktiv måte.

Våren 2012 utarbeidet, gjennomførte og evaluerte prosjektgruppen undervisningspakke i grunnleggende palliasjon. Deltagerne hadde i gjennomsnitt noe grad kunnskap innen grunnleggende palliasjon fra før og den bedret seg til stor grad etter kurset. Undervisningsopplegget skal være et tilbud videre til ansatte fra 2013 og inngåsom fast del i kommunens kompetanseprogram.

Prosjektet har bidratt til økt samarbeid og samhørighet på tvers av enhetene i kommunen. Samarbeid med Kirken i Haugesund, Helse Fonna HF og frivillige organisasjoner er også i positiv utvikling. Det gjenstår noe arbeid med å strukturere samarbeidet på en enda bedre måte og det vil være behov for å jobbe videre med et enda tettere samarbeid fremover.

Her kan du kan lese mer om prosessene i hvert av de tre delmålene, erfaringer knyttet til disse og i hvilken grad målene er oppnådd:

Prosjektrapport-omsorg-ved-livets-slutt-i-Haugesund-kommune-2011-2012.pdf

 

Text goes here