Prosjektet rus, psykiatri i hjemmebaserte tjenester

 Prosjektet var todelt:

 1. Kompetanseheving til ansatte i kommunale tjenester 
 2. Samordning at ulike tjenester som brukere mottar; hjemmetjenester, psykiatri og rusomsorg

I 2009 var hjemmebaserte tjenester fordelt på 6 ulike enheter i kommunen. I 01.01.2011 ble hjemmebaserte tjenester omorganisert til en samlet enhet, den består nå av 4 soner som er inndelt i geografiske områder, psykiatrisk miljøarbeidertjeneste og hjemmetjenester til hjemmeboende personer med psykisk utviklingshemming. Etter denne omorganiseringen fikk prosjektet rus, psykiatri og hjemmebaserte tjenester et godt grunnlag for gjennomføre sine målsettinger.  

Her er de fleste av ressursgruppa samlet:

Det gikk ut en forespørsel til ansatte i tjenesten om det var interesse for å fordype seg i området rus / psykiatri. Som en konsekvens av dette, er det er nå etablert en ressursgruppe som ivaretar tjenestemottakere med rus og psykiatriutfordringer. Disse ansatte er ekstra motivert og ser på disse tjenestemottakerne som en ekstra utfordring å jobbe med. Ressursgruppen går egen turnus som bidrar til at tjenestemottakerne får færre ansatte å forholde seg til og det blir etablert bedre relasjoner mellom partene. Flere av de ansatte har spesialkompetanse/etter- eller videreutdanninger.  

Ressursgruppen har vært på ulike felles samlinger for å bli kjent innad i ressursgruppen, etablere felles fokus og målsetting. Ressursgruppa har fått kompetanseheving innen følgende tema:

 • Mentalisering, etikk og holdninger
 • Rus- og rusmidler effekt
 • Individuell plan
 • Motiverende intervju / samtale
 • Ulike psykiatriske hoveddiagnoser
 • NAVs ansvarsområder

I tillegg til kompetansehevingen får ressursgruppen tilbud om veiledning en fast dag i uken, det er veileder med spesialkompetanse og lang erfaring som ivaretar dette. Ressursgruppen skal få kompetanseheving innen nødvendige områder, i tillegg får øvrige ansatte ved alle 4 sonene i kommunen tilbud om temaluncher om følgende områder:

 • Rus / rusmidlers effekt,
 • Mentalisering
 • Tiltak i forhold til personer med depresjon og
 • Ulike andre psykiatriske diagnoser
 • Tanken har vært at det skal «regne» på ressursgruppen, og «dryppe» på de øvrige ansatte i hjemmebaserte tjenester!

Hjemmebaserte tjenester har utviklet nye rutiner for å sikre forutsigbare tjenester, og det er utarbeidet kriterier for tjenestemottakerne som skal motta tjenester fra ressursgruppen.  Brukerne er identifisert, det er ca 60 mottakere av hjemmebaserte tjenester som har rus, psykiatri eller sammenfattet diagnose. Noen av tjenestemottakerne har bare hjemmetjenester, noen har et tverrfaglig tilbud fra psykiatritjeneste og hjemmebaserte tjenester.

For å se om vi har oppnådd målsettingene ble det gjennomført en undersøkelse bland de ansatte i ressursgruppa og et enkelt spørreskjema til tjenestemottakerne. Disse ble behandlet anonymt og summert i rapporten: Rapport-fra-prosjektet-rus,-psykiatri-og-hjemmebaserte-tjenester.-Januar-2013..pdf