Prosjekt velferdsteknologi

De kommunale tjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengelig teknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi som kan gi brukerne større trygghet og bedre mulighet til å klare seg selv i hverdagen, telemedisinske løsninger til hjelp i behandling, tilsyn og pleie, og teknisk støtte til kommunikasjon, administrasjon og forvaltning som frigjør mer tid til direkte brukerkontakt.

Haugaland Kraft har fiberteknologi som kan være av interesse i et slikt velferdsteknologisk perspektiv. Haugesund kommune antas å ha et uutnyttet potensial når det gjelder å ta i bruk ny teknologi for å gi tjenestemottaker en bedre hverdag.

Prosjektets formål vil være å teste ut velferdsteknologi, nærmere bestemt bruk av videokommunikasjon basert på fiberteknologi levert av Haugaland Kraft.

Prosjektet har til hensikt å utrede potensialet for bruk av fiberteknologi innenfor det som ligger i et utvidet velferdsteknologibegrep. Sentrale stikkord er teknologi for livskvalitet, gjennom mestring av dagliglivets utfordringer, trygghet, og kommunikasjon.

Det gjennomføres følgende delprosjekt:

  • Tilrettelagt undervisning for døv elev ved Håvåsen ungdomsskole. Haugaland Kraft stiller med teknisk utstyr, læreren underviser på tegnspråk ved hjelp av et nettbasert program.
  • Identifisering og gjennomføring av minimum tre case som kan oppleve trygghet ved hjelp av videokommunikasjon med hjemmetjenesten. Utvikling, installasjon, drift og evaluering av tekniske løsninger med fokus på måloppnåelse for bruker og hjemmetjeneste.

Delprosjekt 1 er allerede godt i gang og er prøvd ut med et vellykket resultat på Håvåsen skole.

Delprosjekt 2 er i gang med å identifisere tre case hvor det er aktuelt å prøve ut videokommunikasjon med hjemmetjenesten. Oppstart på selve utprøvingen er planlagt i løpet av høsten.

For å gjennomføre prosjektet er det satt sammen en prosjektgruppe med representanter fra Haugesund kommune og Haugaland Kraft.

Her kan du lese mer om Velferdsteknologi:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/velferdsteknologi-fagrapport-om-implementering-av-velferdsteknologi-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-2013-2030/Sider/default.aspx

Definisjon: http://no.wikipedia.org/wiki/Velferdsteknologi