Prosjekt lindrende behandling i Karmøy kommune

Karmøy kommune har gjennom et toårig prosjekt bygget opp et kvalitativt godt tjenestetilbud innen palliasjon og kreftomsorg. Vi har hevet den generelle kompetansen i kommunens sykehjem og hjemmetjenester, bygget opp kompetansen rundt tre lindrende senger i kommunen, samt utarbeidet gode rutiner og retningslinjer for lindrende behandling i denne avdelingen. De lindrende sengene er på Norheim bu- og behandlingsheim. Prosjektet ble finansiert med midler fra Helsedirektoratet, øremerket kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. 

 Prosjektet hadde tre delmål: 

 • Generell kompetanseheving i hjemmetjenesten og kommunens øvrige sykehjemsavdelinger gjennom fagdager og systematisk undervisning av ressurssykepleier og prosjektleder. 

• Helsepersonell i avdelingen med lindrende senger skulle få økt sin kompetanse innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, og opplæring i bruk av relevant kartleggingsverktøy. 

• Utarbeide og etablere gode rutiner og retningslinjer i forhold til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for pasienter i palliative senger.


Her er rapporten: Sluttrapport Prosjekt i Karmøy kommune. lindrende behandling 2016.pdf