Etikk-prosjekt

Bjørgene omsorgssenter har i mange år hatt etiske refleksjonsgrupper i virksomhet på sykehjemmet. Der tar personalet opp ulike etiske dilemma. Etikk og kvalitet går hånd i hånd. Personalet i pleie og omsorg står hver dag oppi en rekke problemstillinger. Hvor går grensen mellom retten til å bestemme over seg selv og plikten til å gi nødvendig helsehjelp? Ikke alle tar imot nødvendig helsehjelp. Hva er nødvendig helsehjelpe? Hvem bestemmer tolkningen? Hva sier loverket?. Vi i omsorgstjenesten trenger å reflektere over etiske spørsmål, for å sikre at våre brukere får den beste tjeneste til en hver tid ut fra rådende ressurser. Dette er både et verdispørsmål for den enkelte og spørsmål om rett forvaltning av felles ressursene i samfunnet vårt.

Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem har fått midler fra Fylkesmannen i Rogaland til å bidra med kompetanseheving innen etikk i pleie og omsorg. Vi har i 2009 hatt en prosjektleder i 20 % til å lede prosjektarbeidet. I 2010 fortsetter etikk arbeidet i kommunen uten eksterne midler.

Hva skal vi gjøre:

 • Starte etiske refleksjonsgrupper i hjemmetjenesten og på omsorgssentrene i Haugesund Kommune, bestillerkontoret og enheter for bolig og tiltak.
 • Bidra til verdiprosesser i organisasjonen: Hvilke verdier ønsker vi skal prege møtene mellom bruker og tjeneste?
 • Etablere klinisk etikk komite i kommunehelsttjenesten - KEKK
 • Delta i KS prosjekt: Samhandling om etisk kompetanseheving i kommunehelsetjenesten

     Samhandling-om-etisk-kompetanseheving-KS.pdf

 • Samhandle med administrativ og politisk ledelse i Haugesund Kommune
 • Bidra med rådgivning til øvrige som ønsker å arbeide med kompetanseheving i etisk refleksjon i sin organisasjon.
 • Inspirere andre omsorgssentre / hjemmetjeneste / kommuner til å å arbeide med etikk
 • Arrangere Etikk-konferanse

For å lykkes med å varig øke den etiske kompetansen

 • Etikk er fundamentert i ledelsen
 • Etikk er på dagsorden på ledermøter
 • Målsetting om etisk kompetanseheving må avspeiles i kommunale planer

Målsetting til KS sitt prosjekt er:

 • Øke kvaliteten innen kommunale helstjeneste
 • Øke arbeidstrivsel og redusere sykefravær

Etikkfilm ble laget i samarbeid med Haugesund kommune i 2013, se den her:

  Etikkhuset-21-okt-med-lyd-og-traer.mp4

Vi anbefaler Etikk håndboka.
og E-læring i Etisk refleksjon
Les også mer om pilotprosjektet KEKK i Oslo Kommune  og
Senter for medisinsk etikk

Status i 2010

I 2010 fortsetter arbeidet i prosjektgruppen. Kommunen ønsker at etikk ikke skal være et prosjekt men et varig fokus. Kommunens verdier er åpen, ærlig raus og troverdig. Det er viktig at alle enheter i kommunen arbeider med etikk og tenker gjennom hvordan vi kan levere tjenestene våre slik at de er i tråd med kommunen sine verdier. I prosjektgruppen sitter flere fra administrasjonen i kommunen, samt hovedverneombud og  representanter fra undervisningssykehjemmet.

Vi reiser på KS sine sentrale samlinger. Haugesund kommune tilhører pulje 1.

Etisk refleksjon er nå etablert ved flere avdelinger i alle omsorgssentrene i Haugesund. Etikk har økt fokus i ulike ledergrupper i kommunen. Vi arbeider med å utrede forutsetninger for å kunne etablere Klinisk Etikk Komite i Kommunen.

Haugesund kommune vil i samarbeid med Tysvær kommune etablere egen etikk-skole. Første kull skal ha samlinger høsten 2010.

Interkommunalt etikk samarbeid

Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem har tatt initiativ til å samle kommunene i Hordaland / Rogaland som deltar i KS's etikk prosjket. Til nå er det Stord, Bokn, Tysvær og Vindafjord i tillegg til Haugesund. Vi samles noen ganger i året for å utveksle ideer og for inspirasjon. Høsten 2010 planelgger vi en felles etikk-konferanse i Tysvær. Haugesund kommune er pulje 1. I 2010 er pulje 4 igang, og innen 2015 får alle kommuner tilbud om å delta i KS's etikk prosjekt.

Har du spørsmål om etikk-arbeid, ta gjerne kontakt med oss. Se marg til høgre.