Demensomsorgens ABC

Det et behov for å auke kompetansen for tilsette som arbeider innen demensomsorgen. Studiemateriellet Demensomsorgens ABC vil medverke til dette, som på sikt vil gi betre tenester til dei som har ein demenssjukdom.

Ein auke i levealder dei siste tiåra har og gitt ein auke i førekomsten av demenssjukdomar. Mange av dei som arbeidar i pleie- og omsorgstenesta, manglar kompetanse innan fagfelta alderspsykiatri, geriatri og demens. Demensomsorgens ABC er eit opplæringsverkty for å heva kompetansen for tilsette innan demensomsorga.

Del av Demensplan 2015

Utviklingen av Demensomsorgens ABC er finasiert av Helsedirektoratet og er ein del av satsinga på kompetanseheving i demensomsrogen som vert skissert i regjeringen sin Demensplan 2015 - "Den gode dagen" og i Sosial- og helsedirektoratet sin rapport (IS-1486) som omhandler framtidas demensomsorg. Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse har fått ansvar for å leia arbeidet med spredning av materialet i samarbeid med fylkesmannsembetene og undervisningssykehjemmene.

Vi oppfordrer kommuner til å starte med Demensomsorgens ABC. Dette forutsetter:

  • Kommunens ledelse støtter programmet
  • Det må være minimum 8 personer i kommunen som utgjør en gruppe
  • Kommunen har en kontaktperson som kooridinerer gruppene

Konseptet i hovedtrekk:

  • Kommunen har en eller fleire grupper (min 8 pr.pgruppe)
  • Kvar enkelt deltaker forplikter seg i 2 år
  • Gruppene møtes 1 gang pr. måned
  • Kvar enkelt får utdelt kvar sine 2 studiepermer som skal gjennomgås i gruppene i løpet av 2 år
  • Alle som deltar i programmet deltar på 1 seminardag pr. halvår (tilsammen 4 seminar)
  • Aldring og Helse i Oslo sørger for foredragsholdere til seminarene

Les meir her om Demensomsorgens ABC:

Eldreomsorgens ABC

Mange kommuner er kjent med Eldreomsorgens ABC. Denne ABC-en tar for seg aldring og omsorg mer generelt. Et studium beregnes til 3 år med en perm pr. år. en første permen er Grunnmuren, deretter Reisverket og siste perm kan gruppen velge fordypning. Dersom kommuner har grupper som heller ønsker Eldreomsorgens ABC, legger vi tilrette for det. Begge kan delta på de samme seminarene som er 2 ganger pr. år. Les mer om Eldreomsorgens ABC her.

Ta kontakt!

Bjørgene omsorgssenter USH og Alderspsykiatrisk avdeling ved Helse Fonna samarbeider om spredning av Demensomsorgens ABC i vår region. Ta kontakt med oss, vi kjem gjerne på besøk til din kommune og informerer om programmet. Og vi kan gi råd og arrangere felles seminar.