Prosjekt lindrende behandling i Karmøy kommune

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. I 2015 og 2016 hadde Karmøy kommune et palliasjonsprosjekt.

Finnøy-prosjektet, et kompetansehevingsprosjekt

Rapporten beskriver et skreddersydd kompetansehevningsprogram innen eldreomsorg som en kommune bestilte fra en høyskole. Programmet gikk over 1 år og hadde fire hovedtema; etikk/juss, den friske eldre og det helsefremmende perspektivet, den syke eldre og demensomsorg.

Prosjekt eksistensiell og åndelig omsorg‏ i Tysvær kommune

Tirsdag 27. januar ble det arrangert en avslutningsmarkering for det vellykkede prosjektet i Tysvær kommune. Prosjektet har hatt fokus på åndelig og eksistenstiell omsorg i livets sluttfase. Prosjektet har vært et samarbeid med Tysvær kommune, Helse Fonna Helseforetak, Stavanger bispedømme, Kompetansesenteret i Lindrende Beahndlin i vest, Høgskolen Stord Haugesund, FOUSAM og Bjørgene utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna.

Musikk og aktiv omsorg

Musikkterapeuten på Bjørgene USHT, Olaug Sandve starter opp et fagnettverk våren 2015. Hun har i flere år veiledet personal på ulike sykehjemsavdelinger med for å øke kompetansen på bruk av sang og musikk i miljøbehandlingen. Fagnettverket vil ha hoved vekt på sang og musikk som tiltak i miljøbehandlingen og aktiv omsorg.

Prosjekt velferdsteknologi

Gunhild H. B. Hjort er ansatt som prosjektmedarbeider ved Bjørgene USHT i Prosjekt Velferdsteknologi som er et samarbeid mellom Haugesund Kommune og Haugaland Kraft.

Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

Haugesund kommune deltar i et landsomfattende delprosjekt under pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender". Kampanjen er initiert av Helse- og omsorgsdepartementet, og Haraldsvang hjemmetjenester deltar som pilot i "Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten" i 2013.

Fallforebygging for eldre - i alle ledd

Prosjekt fallforebygging er et samarbeid mellom Helse Fonna Haugesund og Haugesund kommune i 2013. Fallprosjektet har fokus på å iverksette fallforebyggende tiltak på tvers i organisasjoner, kvalitetssikre dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene knyttet til fallforebygging, og øke kompetansen hos personal om fall og fallforebygging.

Behandling og forebygging av sår

Behandling og forebygging av sår er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna Haugesund og Haugesund kommune i 2013. Målet er å bedre sikkerhet for pasienter med sår eller som er i fare for å utvikle sår ved forflytning mellom pleieinstanser.

Prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune 2011-2012

Prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune har hatt som mål å fremme samarbeid, styrke kompetansen innen palliativ omsorg og sikre kontinuitet i oppfølging, behandling og pleie til pasient og pårørende i palliativ fase.

Prosjektet rus, psykiatri i hjemmebaserte tjenester

Haugesund kommune fikk midler etter søknad til KS om å starte et prosjekt innen hjemmebaserte tjenester med fokus på rus og psykiatri.

Rett legemiddelbruk i sykehjem

Bjørgene utviklingssenter er med i den landsomfattende kampanjen "Rett legemiddelbruk i sykehjem." Bjørgene, avdeling for personer med demens og Udland, 3. etg er med i pilotprosjektet.

Hukommelsesteamet i Haugesund

Hukommelsesteamet er et tverrfaglig team som skal oppsøke hjemmeboende personer der demenskartlegging/-diagnostisering ikke er utført. Teamet starter

Prosjekt internasjonal gruppe

Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter har etablert samarbeid med Margareta Miljeteig som er pensjonert høgskolelektor v/ HSH. Hun leder et pilotprosjekt for internasjonale kvinner i helsetjenesten.

Demensomsorgens ABC

Utviklingen av Demensomsorgens ABC er finasiert av Helsedirektoratet og er ein del av satsinga på kompetanseheving i demensomsrogen som vert skissert i regjeringen sin Demensplan 2015 - "Den gode dagen". Her kan du også lese om Eldreomsorgens ABC.

Etikk-prosjekt

Etikk prosjektet er en del av KS program "Etisk samhandling i helsetjenesten i kommunene". I Haugesund har vi hovedfokus på å etablere arena for systematisk refleksjon i avdelinger i pleie- og omsorg. Er du interessert i etikk-arbeid i helsetjenesten?