Posterutstilling på Sykepleierkongressen i Oslo 2016

Kristin Bie og Anne Kristine Ådland        

USHT i Helse Fonna hadde posterpresentasjon av prosjektet "Sykepleiernes egenomsorg og mestring i arbeidet med døende" på Sykepleierkongressen i Oslo 26.-27.september. Prosjektet har vært et samarbeid mellom diakon, sykehusprest og USHT i Helse Fonna fra 2015-2016. Det ble etablert en refleksjonsgruppe med tre sykepleiere fra sykehus og tre fra den kommunale hjemmetjenesten som hadde erfaring med å arbeide med døende og deres pårørende. Prosjektgruppen utarbeidet en refleksjonsmodell med til sammen ni samlinger, hver på halvannen time. Seks samlinger hadde utgangspunkt i egne opplevelser og tanker om døden. På tre samlinger ble egenomsorgsstrategiene musikkterapi, kunstterapi og stressmestring presentert. Prosjektet ble evaluert gjennom kvalitativt fokusgruppeintervju og data ble analysert ved hjelp av hermeneutisk meningsfortolkning. Kreative metoder åpnet opp for refleksjon på nye måter. Funnene og fortolkningen bekrefter at tid til systematisk refleksjon kan ruste sykepleierne til bedre å ta vare på pasientene, pårørende, kolleger og seg selv.