Brukerråd opprettes ved omsorgssentrene i Haugesund

Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Sakene som brukerrådet behandler skal være av generell art, dvs. at saker knyttet til enkelt personer ikke behandles i brukerrådet. Brukerrådet har status som høringsorgan når det gjelder saker som innebærer vesentlige endringer av enhetens drift og organisering. Det innebærer at brukerrådet ikke har beslutningsmyndighet, men en rådgivende funksjon. Brukerrådet er partssammensatt og skal totalt bestå av inntil 3 kommunalt ansatte fra enheten (valgt av Haugesund kommune), og minimum 3 brukere/brukerrepresentanter, tolkes som 3 representanter inntil første evaluering av ordningen. Representantene bør fortrinnsvis være fra ulike avdelinger. Det bør tilstrebes at gruppen består av minst èn pasient. I tillegg velges et varamedlem per medlem. En av representantene for de kommunalt ansatte har ansvar for at sekretariatsfunksjonene for brukerrådet blir ivaretatt, leder utpekes av medlemmene i brukerrådet. Leder bør fortrinnsvis være en brukerrepresentant. Brukerrepresentanter i brukerrådet velges på årets siste fellesmøte i valgperioden. Medlemmene velges for 2 år. Alle representanter bør ikke stå på valg samme år. Brukerrådet gjennomfører minimum to faste møter per år, et om våren og et om høsten. I tillegg holdes to fellesmøter årlig, hvor alle pårørende og pasienter inviteres. Brukerrådets medlemmer godtgjøres ihht. kommunale regulativer, og medlemmer i brukerrådet underskriver på taushetsplikt i forhold til opplysninger om beboere som de kan få kjennskap til i kraft av sitt verv i brukerrådet. 

Her er retningslinjene for brukerrådet: Retningslinjer-for--Brukerraad-for-helse---og-omsorgstjenester-i-Haugesund-kommune--(vedtatt-13-05-14).pdf

Her er kontaktoppslaget over brukerrådet ved Bjørgene omsorgssenter: Kontaktoppslag-om-valgt--brukerraad-2014-med-vara.pdf

Caption / Bildetekst